Thursday, April 24, 2008

SotD....................................................

.............................I think Karen Dalton was the absolute best.
........
........................................................................
........
........................................................................
................................................................................
........
........................................................................
................................................................................
........
........................................................................
................................................................................
........
........................................................................
................................................................................
...............................................................................o
SotD via Tsururadio